Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kjønnsbalanse

 

Norsk Komponistforening: Kjønnsbalanse - nøkkelen til større mangfold i musikklivet

Fredag 15:30 - 15:50

Hvor: Zinken Hopp
Hvem:
Agnes Ida Pettersen

Agnes Ida Pettersen som er Norsk Komponistforenings likestillingsombud og 1. vara i styret. Hun vil fortelle om organisasjonen og hvordan økt kjønnsbalanse er en nøkkel til et større mangfold i musikklivet.

Norsk Komponistforening (NKF)
(Stiftet 1917)

Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for profesjonelle, yrkesaktive komponister. Foreningen arbeider for komponistenes kunstfaglige rammebetingelser og at komponistene får et forsvarlig utbytte av de åndsverk som skapes og fremføres. Videre arbeider foreningen for å styrke kunstmusikkens stilling i samfunnet generelt, slik at publikum tilbys tilgang til og kunnskap om det nyskapte verk. Komponistforeningen har vært og skal være en viktig stemme i norsk kulturliv. Som forsvarer av kunstmusikalsk kvalitet og tilgjengelighet har foreningen et viktig oppdrag overfor både myndigheter og musikkinstitusjonene. Forsvaret av den musikalske opphavsretten (sammen med NOPA og Musikkforleggerne) er en aldri avsluttet oppgave. Å utvikle det nordiske samarbeidet (bl.a. gjennom Nordisk Komponistråd) er med på å styrke dette arbeidet. Et forsvar av opphavsretten er å kjempe for komponistens mulighet til å leve som kunstner og skape nye verk, og for publikum til å høre det nyskapte.